Huisregels en vertrouwenspersoon

Van het hoofdbestuur en de jeugdcommissie

Vanaf 15 juni 2005 zijn de hieronder opgenomen “regels van het huis” van kracht. Deze regels gelden voor alle leden van de VV Beekbergen, vrijwilligers, ouders en alle andere bezoekers van ons complex. Kortom alle mensen die de VV Beekbergen een warm hart toedragen. Als iemand nog vragen heeft over de hieronder opgenomen regels kan hij of zij zich wenden tot de leden van het hoofdbestuur en de jeugdcommissie van de VV Beekbergen.

Regels van het huis

Algemene gedragsregels

Van leden van de V.V. Beekbergen en hun aanhang verwachten wij dat zij zich correct gedragen en zodoende de goede naam van de vereniging hoog houden. Van leden verlangen wij dan ook goed gedrag. Met goed gedrag bedoelen wij in eerste instantie een respectvolle houding en communicatie ten opzichte van de trainers, leiders, scheids- en grensrechters, publiek, en vooral ook de tegenstanders. We gaan bij V.V. Beekbergen op een normale, fatsoenlijke manier met elkaar om. Een grote mond en/of schelden accepteren wij van niemand. Het gebruik van softdrugs of andere verdovende middelen wordt absoluut niet getolereerd op ons complex en bij uitwedstrijden.

Voor leden jonger dan 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te gebruiken en staan wij niet goedkeurend tegenover roken.

Tevens geldt er een ALGEHEEL rookverbod in ons jeugdhonk en de kantine.

Trainingsregels

 • Op tijd aanwezig zijn en op tijd op het veld staan.
 • Kleding en schoeisel dienen schoon en in orde te zijn.
 • Douchen na afloop van de training wordt sterk aangeraden, het gebruik van badslippers bij het douchen geadviseerd.
 • Bij verhindering dit vóóraf melden aan de trainer.
 • Kleedkamers schoon en netjes achterlaten.

Indien men echt een keer verhinderd is vanwege bijvoorbeeld. bij ziekte, huiswerk en dergelijk, wordt er van de spelers verwacht dat zij zich vóór de training afmelden. Dit dient te geschieden persoonlijk bij de trainer van het team, of de leider indien de trainer niet te bereiken is.

Wedstrijdregels

 • Op tijd aanwezig zijn.
 • Kleding en schoeisel verzorgd, tijdens de wedstrijd het shirt in de broek en de kousen omhoog.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
 • Het gezamenlijk maken van de “warming up”, vanaf de D.
 • Douchen na afloop van de wedstrijd wordt sterk aangeraden, het gebruik van badslippers bij het douchen geadviseerd. Bij de allerkleinsten (de F-jes) is het gewenst dat de ouders daarbij aanwezig zijn in de kleedkamer.
 • Bij verhindering dient dit ruim op tijd bij de leider of trainer bekend te zijn.
 • Tegenstander de hand schudden na de wedstrijd, ongeacht het wedstrijdverloop.
 • Kleedkamers schoon en netjes houden. Bij uitwedstrijden geldt dit natuurlijk ook.

Medische verzorging en verzekering

Indien er blessures ontstaan die ziekenhuisbehandeling noodzakelijk maken, kunnen er kosten ontstaan die niet door de verzekering gedekt zijn. Hierin voorziet de aanvullende KNVB verzekering, waar aanspraak op kan worden gemaakt op het moment dat de contributie voldaan is. Voorvallen dienen echter binnen 48 uur aangemeld te worden bij één van de leden van het bestuur. Verdere informatie hierover is te verkrijgen bij de leden van het bestuur en de jeugdcommissie.

Zorg voor het materiaal

Het is in het belang van de gehele vereniging dat het voetbalmateriaal, clubhuis, kleedkamers, etc. schoon en heel blijven. Verwacht wordt dat alle leden hier aan meehelpen door bijvoorbeeld. geen afval, lege blikjes, etc., zomaar in kleedkamers of op het complex achter te laten. Dit geldt uiteraard ook voor de complexen van verenigingen waar wij te gast zijn. Om begrip hiervoor bij te brengen worden spelers bij toerbeurt aangewezen voor een “weekbeurt”, waarbij zij bijvoorbeeld. als taak krijgen na afloop van de training of wedstrijd te helpen met het materiaal opbergen en/of hun kleedkamer op te ruimen.

Ondersteunende taken van ouders / verzorgers

Als lid / ouder / verzorger heeft u bij het lezen van deze informatie inmiddels begrepen dat wij uw medewerking hard nodig hebben om de kwaliteit van onze vereniging hoog te houden. Samengevat kunt u een goede bijdrage hieraan leveren door:

 • Ons tijdig op de hoogte te stellen omtrent betreffende bijzonderheden aangaande uw kind(eren), zoals afwezigheid, ziekte, studie en dergelijk.
 • Uw medewerking te geven zodat de kinderen tijdig aanwezig kunnen zijn op trainingen en bij wedstrijden.
 • Erop toe te zien dat hun voetbalspullen in orde zijn.
 • Indien u in het bezit bent van een auto, ons te helpen met het vervoer (bij toerbeurt) naar uitwedstrijden, toernooien, nevenactiviteiten (denkt u aan de inzittendenverzekering).
 • Uw belangstelling te tonen voor de sportieve verrichtingen van uw kind(eren).
 • Ons te steunen in het uitvoeren van ons beleid.
 • De contributie op tijd te betalen.
 • Aanmoedigen van uw kind(eren) op een sportieve manier is mooi, coachen is echter alleen voorbehouden aan de leider of trainer. Dit voorkomt bovendien onduidelijkheid bij uw kind.
 • Uw kind niet geldelijk te belonen voor het scoren van doelpunten. Dit is slecht voor de ontwikkeling van de juiste teamgeest.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Yvonne van de Panne is onze vertrouwenspersoon, tel: 06-25455308.

Tot slot

De kaderfuncties binnen onze vereniging worden geheel en al vervuld door vrijwilligers. Zij vormen de onmisbare kern waardoor wij de kwaliteit van onze vereniging kunnen behouden en verder verbeteren. Kaderleden zijn er echter nooit genoeg. Schroom daarom niet, indien u ons wilt meehelpen als kaderlid, om informatie in te winnen bij het bestuur of de jeugdcommissie. Voor belangstellenden bestaat ook de mogelijkheid als sponsor de vereniging, of bijvoorbeeld een team te steunen. Ook in dat geval bent u van harte welkom. Contactpersonen en telefoonnummers vindt u op onze website www.vvbeekbergen.nl onder het kopje “wie is wie”.

Ondanks het feit, dat wij er alles aan doen om de voetbalopleiding van onze leden zo goed mogelijk vorm te geven, kan het gebeuren, dat u op- of aanmerkingen of klachten heeft. Kom hiermee naar de mensen die er iets aan kunnen doen, namelijk de betreffende trainer of een kaderlid. Het heeft geen zin deze op- of aanmerkingen of klachten op andere plaatsen te ventileren, de enige juiste weg is de weg naar de technische commissie of de jeugdcommissie. Wij zijn ten allen tijde bereid naar u te luisteren en zonodig toelichting te geven of samen met u naar oplossingen te zoeken.

Met sportieve groeten,

Jeugdcommissie en bestuur V.V. Beekbergen