Omnisport, de stand van zaken

Het lijkt misschien stil rond de Stichting Omnisport Beekbergen maar achter de schermen begint er toch beweging te komen in onze plannen. Het is daarom tijd om de leden van de verenigingen bij te praten over de stand van zaken:

Doelstelling van de stichting is helder: de drie verenigingen hebben nu nog ieder hun eigen accommodatie. En iedere vereniging heeft daarbij z’n eigen zorgen en problemen. Hoe mooi zou het zijn als we daar met een nieuwe gezamenlijke accommodatie verandering in zouden kunnen brengen. En daarbij denken we breder dan de drie verenigingen zelf.  We willen ook actief de zorginstellingen en andere maatschappelijk organisaties betrekken in onze plannen.  Alleen op deze manier maken we de sportvoorziening in ons dorp toekomstbestendig en zijn we in staat de benodigde fondsen bij elkaar te krijgen. We moeten daarbij niet alleen denken aan de huidige maar vooral ook de toekomstige generaties.

Bij het uitwerken worden we  – dankzij steun van de Gemeente Apeldoorn – inmiddels ondersteund  door een tweetal externe adviseurs. Om te onderstrepen dat het serieus is, hebben de besturen van de drie verenigingen onlangs formeel een intentieverklaring ondertekend.  En er is een projectorganisatie opgezet met verschillende werkgroepen. De werkgroep Bouw heeft inmiddels een eerste versie gemaakt van een Programma van Eisen inclusief een inschatting van de kosten en de werkgroep Financiën heeft een eerste opzet gemaakt voor een Financieringsplan. En de werkgroep Organisatie is aan de slag met hoe de nieuwe organisatiestructuur eruit zou moeten zien. Voor alle duidelijkheid: we staan nog maar aan het begin, veel zaken moeten nog worden geïnventariseerd  en verder uitgewerkt.

Daarvoor zoeken we zoveel mogelijk contact met de organisaties die van groot belang zijn voor onze plannen. We hebben gesprekken gehad met de Dorpsraad en met de gemeente Apeldoorn en die staan positief tegenover onze initiatieven. De gemeente Apeldoorn is met name  enthousiast over het feit dat we niet alleen aan de verenigingen zelf denken maar ook de zorginstellingen willen betrekken. Dit past in de plannen van de gemeente om te werken aan Apeldoorn als “Comfortabele Gezinsstad”. In dit kader wordt volgend  jaar een aantal sportverenigingen ondersteund om zich om te vormen tot “Open Club”. Het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders is om ook Beekbergen in deze pilot op te nemen.  Binnenkort volgt een workshop met ambtenaren van diverse afdelingen om dit verder uit te werken. Ook de Provincie Gelderland ondersteunt dit initiatief en we hebben daarbij contact met de Gelderse Sportfederatie. We willen natuurlijk zo snel mogelijk ook rechtstreeks in gesprek gaan met de diverse zorginstellingen om de eventuele mogelijkheden en plannen  zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarop zullen onze eerste plannen voor een nieuwe accommodatie moeten worden aangepast. En dan volgt de allerbelangrijkste vraag of en hoe we dit zouden kunnen financieren.

Er is bij dit alles sprake van een concrete deadline: in maart volgend jaar moet er meer duidelijkheid zijn. Als er een serieuze kans van slagen is voor onze plannen dan zou ons initiatief moeten worden meegenomen in de Voorjaarsnota van het Gemeentebestuur. We hebben een planning opgesteld om naar deze deadline toe te werken.  Nogmaals, de uitkomst is nog lang niet zeker, maar de koers is uitgezet . Zodra we meer te melden hebben, laten we weer van ons horen. Heb je tussentijds vragen, neem dan gerust contact op met het bestuurslid die jouw vereniging vertegenwoordigd in de Stichting of met ondergetekende.  En natuurlijk zullen we uiteindelijk onze plannen ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Ledenvergaderingen van de drie verenigingen.

Namens de Stichting Omnisport Beekbergen,
Jan Blom,
Voorzitter.


Geef een reactie